Trả lại hàng trong 365 ngày hoàn tiền 100%

Áp dụng với các sản phẩm còn đủ các điều kiện dưới đây:
– Sản phẩm chưa qua sử dụng, còn nguyên nhãn mác, hóa đơn mua hàng.
– Thời gian mua chưa quá 365 ngày.